เสียงธรรม

                            รายชื่อเสียง
กดฟัง
11.

ภารสุตตคาถา

12.

ภัทเทกรัตตคาถา

13.

ปุพพภาคนมการ

14.

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

15.

รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ

16.

สรณคมนปาฐะ

17.

สัพพปัตติทานคาถา

18.

ทวัตติงสาการปาฐะ

19.

ธัมมคารวาทิคาถา

20.

อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

หน้า| 1 | 2 | 3