เสียงธรรม

                            รายชื่อเสียง
กดฟัง
1.

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 1

2.

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 2

3.

ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย

4.

ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง

5.

ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง

6.

ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง

7.

ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา

8.

อดีตปัจจเวกขณปาฐะ

9.

อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ

10.

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

หน้า| 1 | 2 | 3