หน้าหลัก

                นามสกุล "ชโยภาส" ตั้งขึ้นโดยนายบุญมา ชโยภาส ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการและเป็นผู้ก่อตั้ง
นามสกุลขึ้นมาให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีกับวงศ์ตระกูล เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับลูกหลาน
โดยลูกหลานได้สืบทอดเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจสืบต่อกันมาด้วยความความเจริญรุ่งเรือง
สมกับความหมายของนามสกุลที่แปลว่า "แสงสว่างแห่งชัยชนะ"

                มูลนิธิชโยภาสได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2544 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุยจำกัด( มหาชน)
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
              1. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา และ กีฬา
              2. ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านการบำบัดรักษา และพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
              3. ส่งเสริมและสนับสนุน ค้นคว้า วิจัย งานด้านเกษตรกรรม
              4. ส่งเสริมและสนับสนุน ทางด้านพระพุทธศาสนา
              5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์