ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

                นามสกุล "ชโยภาส" ตั้งขึ้นโดยนายบุญมา ชโยภาส ซึ่งเป็นเป็นข้าราชการและเป็นผู้ก่อตั้ง
นามสกุลขึ้นมาให้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีกับวงศ์ตระกูล เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับลูกหลาน
โดยลูกหลานได้สืบทอดเจตนารมย์ในการดำเนินธุรกิจสืบต่อกันมาด้วยความความเจริญรุ่งเรือง
สมกับความหมายของนามสกุลที่แปลว่า "แสงสว่างแห่งชัยชนะ"

                มูลนิธิชโยภาสได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2544 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุยจำกัด( มหาชน)
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
              1. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา และ กีฬา
              2. ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านการบำบัดรักษา และพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ
              3. ส่งเสริมและสนับสนุน ค้นคว้า วิจัย งานด้านเกษตรกรรม
              4. ส่งเสริมและสนับสนุน ทางด้านพระพุทธศาสนา
              5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

                ในด้านการศึกษา มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี (พัทยา) และได้มอบทุนการศึกษา ให้กับพนักงานเดินเรือของ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)

                ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบวิชาชีพด้านดังกล่าว
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป