รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายอภิชาติ ชโยภาส ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ลอยชูศักดิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการและปฏิคม
4. นายอภิชัย ชโยภาส กรรมการและนายทะเบียน
5. นายเกียรติศักดิ์ ยืนยง กรรมการและประชาสัมพันธ์
6. นายเจริญ ถุงน้อย กรรมการและเหรัญญิก
7. นางนุชรี ชูศรี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นางสาวอังสนา ชโยภาส กรรมการและเลขานุการ